Svetovanje pri upravljanju procesov

Svetovanje pri upravljanju procesov

Cilj svetovanja pri upravljanju procesov je pomagati organizacijam izboljšati njihovo operativno učinkovitost, zmanjšati stroške, povečati zadovoljstvo strank in izboljšati njihovo splošno učinkovitost IT.

Operational efficiencyProcess managementOptimization

Tip produkta:

Storitev

Cenovni razred:

Svetovanje o upravljanju procesov

Svetovanje na področju upravljanja procesov vključuje sodelovanje z organizacijami pri analizi, načrtovanju, izvajanju in optimizaciji njihovih IT-procesov. Cilj svetovanja pri upravljanju procesov je pomagati organizacijam izboljšati njihovo operativno učinkovitost, zmanjšati stroške, povečati zadovoljstvo strank in izboljšati njihovo splošno učinkovitost IT.

Svetovalni proces običajno vključuje več faz, med drugim:

Ocenjevanje: Svetovalec oceni trenutno stanje procesov IT v organizaciji in opredeli področja za izboljšave. Pri tem lahko opravi intervjuje z zaposlenimi, pregleda dokumentacijo in analizira podatke.

Oblikovanje: Oblikovanje: Izvede se postopek, v katerem je treba izvesti izboljšave: Na podlagi ocene svetovalec pripravi načrt za preoblikovanje procesov IT v organizaciji. To lahko vključuje razvoj novih delovnih tokov, opredelitev novih vlog in odgovornosti ter opredelitev novih tehnologij za podporo procesa.

Izvajanje: Svetovalec sodeluje z organizacijo pri izvajanju novih procesov IT. To lahko vključuje usposabljanje zaposlenih za nove delovne tokove, izvajanje novih tehnologij in zagotavljanje stalne podpore med prehodom.

Optimizacija: Ko so novi procesi vzpostavljeni, svetovalec sodeluje z organizacijo pri optimizaciji in stalnem izboljševanju procesov. To lahko vključuje zbiranje povratnih informacij od zaposlenih, merjenje kazalnikov uspešnosti in po potrebi prilagajanje procesov.

Med procesom lahko svetovalec zagotavlja tudi smernice o najboljših praksah za upravljanje procesov IT, kot so ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ali drugi industrijski okviri. Končni cilj svetovanja o upravljanju procesov v IT je pomagati organizacijam pri doseganju strateških ciljev z optimizacijo procesov IT in zagotavljanjem njihove usklajenosti s splošnimi poslovnimi cilji.